Vikar til sagsbehandling af flygtninge

Har din kommune taget imod mange flygtninge på det seneste?

Så kan vi hjælpe dig.

Vi har dygtige socialrådgivere med mange års erfaring inden for målgruppen af anden etnisk baggrund og de udfordringer, som der uvægerligt følger af at være flygtet fra sit hjemland og nu skal være kortere eller længere tid i Danmark.
Socialfagligt Fokus yder råd og vejledning og behandler alle ansøgninger om kontanthjælp/uddannelseshjælp og hjælp i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven.
Vi tilbyder løbende sagsbehandling efter lov om aktiv socialpolitik og integration. Vi giver ligeledes råd og vejledning i forhold til udlændinge- og repatrieringsloven samt vurdering af behov for støttekontaktperson i henhold til serviceloven.
Kvalitetssikring er et af vores nøgleord, som vi foretager løbende af alle vores leverancer. Efterfølgende vil du modtage en statusliste, så du altid kan følge med i det arbejde vi udfører for dig. Alt skal være gennemskueligt.
Når du vælger en integrationsvikar fra os, så får du ikke bare en sagsbehandler, du får en specialist på området.
Vikar til sagsbehandling af flygtninge fra Socialfagligt Fokus

Hvad har vi fokus på?

Vores vikarer har altid fokus på arbejdsmarkedet og de lovpligtige opgaver som:

 • tidlig arbejdsmarkedstilknytning
 • borgerinddragelse og tværfagligt samarbejde
 • sproglære og uddannelse, afhængig af den enkeltes situation
 • helbredsvurdering
 • integrationsplan og opfølgning
 • integrationsprogram/kontrakt og opfølgning
 • cv, anden aktør og uddannelsespålæg
 • introduktionsforløb for indvandrere
 • rehabiliteringsplaner
 • rådighedsvurdering og sanktioner
 • befordring, mentor, vejleder og tilskud til hjælpemidler
 • hjemtagelse af tilskud

Typiske arbejdsopgaver

Ud over selve sagsbehandligen kan vi også hjælpe med eller koordinere lavpraktiske arbejdsopgaver som:

 • Planlægning af og modtagelse af nytilkomne flygtninge
 • Oprettelse af bankkonto, lægevalg med videre
 • Mentoropgaver som fx hjælp til kontakt med læge, tandlæge, kommunen, forståelse af breve med videre
 • Opsyn med midlertidig indkvartering og mægling ved konflikter
 • Sikre vedligeholdelse af de midlertidige indkvarteringer
 • Klargøring af værelser
 • Opgaver omkring permanent boligplacering
 • Koordinering omkring opskrivning til dagsinstitution og skole

Behov for konsulentbistand?

Har du brug for faglig udvikling af din afdeling, så kan vi hjælpe med

 • sagsscreening og supervision
 • sidemandsoplæring og kompetenceudvikling
 • individuel- og gruppebaseret supervision
 • sagsscreening med henblik på afklaring af fremtidig forsørgelsesgrundlag
 • prioritering af arbejdsopgaver

Hvad kan du forvente?

En integrationsrådgiver fra Socialfagligt Fokus:

 • er opdaterede om den nyeste lovgivning og har solid praksiserfaring fra hverdagen i jobcentret
 • får kvalitetssikret sit arbejde løbende, og efterfølgende får du en status, så du altid kan følge udviklingen
 • arbejder selvstændigt efter første dag og udfører systematisk sagsbehandling i overensstemmelse med jeres praksis og arbejdsgange

Om integration

Nyankomne udlændinge skal sikres den bedst mulige start i det danske samfund. Derfor får alle nyankomne udlændinge tilbudt et integrationsprogram eller et introduktionsforløb, der støtter dem i at tilegne sig de nødvendige forudsætninger for at begå sig i Danmark generelt og på arbejdsmarkedet i særdeleshed. Det kommunale integrationstilbud til nyankomne udlændinge følger i dag to spor, som begge hører under Beskæftigelsesministeriet:

 1. Et integrationsprogram, der henvender sig til flygtninge og familiesammenførte udlændinge.
 2. Et introduktionsforløb, der henvender sig til udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde, deres medfølgende familiemedlemmer, studerende og au-pairs samt EU-borgere, som kommer til Danmark som følge af de åbne grænser i EU.

Se nærmere information ved at trykke her.

Integrationsloven - den fulde tekst

Har du brug for at se nærmere på loven, kan du slå den fulde tekst op her:

Find vej på udlændingområdet

Har du brug for at se, hvem der har ansvaret for hvilke sagsområder, der kan have noget med beskæftigelse at gøre på udlændinge- og integrationsområdet, kan du se nærmere her.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på 2390 7755 eller sende en mail til info@socialfagligtfokus.dk

Bliv vikar som socialrådgiver

Klik her, udfyld skemaet og bliv socialrådgivervikar

Klik og ansøg som vikar